Jump to content

Advertisements
Kham Dư Ngũ Kinh - Thanh Nang Tự - 青囊序

Kham Dư Ngũ Kinh

1 reply to this topic

#1 QuanLySo

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 33 Bài viết:
 • 10 thanks

Gửi vào 23/05/2019 - 00:10

Kham Dư Ngũ Kinh là 5 quyển sách Phong thủy:

1 - Thanh Nang Kinh.
2 - Thanh Nang Tự.
3 - Thanh Nang Áo Ngữ.
4 - Thiên Ngọc Kinh.
5 - Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh.

2 - 青囊序
THANH NANG TỰ
曾求己著
Tằng Cầu Kỷ trứ


杨公养老看雌雄,天下诸书对不同。
Dương Công dưỡng lão khán thư hùng, thiên hạ chư thư đối bất đồng.
先看金龙动不动,次察血脉认来龙。
tiên khán kim long động bất động, thứ sát huyết mạch nhận lai long.


龙分两片阴阳取,水对三叉细认踪。
long phân lưỡng phiến âm dương thủ, thủy đối tam xoa tế nhận tung.
江南龙来江北望,江西龙去望江东。
Giang Nam long lai Giang Bắc vọng, Giang Tây long khứ vọng Giang Đông.


是以圣人卜河洛,瀍涧两水交华嵩。
thị dĩ thánh nhân bốc Hà Lạc, triền giản lưỡng thủy giao hoa tung.
相其阴阳观流泉,卜年卜世宅都宫。
tương kì âm dương quan lưu tuyền, bốc niên bốc thế trạch đô cung.


晋世景纯传此术,演经立义出玄空。
tấn thế cảnh thuần truyện thử thuật, diễn kinh lập nghĩa xuất huyền không.
朱雀发源生旺气,一一讲说开愚蒙。
chu tước phát nguyên sinh vượng khí, nhất nhất giảng thuyết khai ngu mông.


一生二兮二生三,三生万物是玄关。
nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thị huyền quan.
山管山兮水管水,此是阴阳不待言。
sơn quản sơn hề thủy quản thủy, thử thị âm dương bất đãi ngôn.


识得阴阳玄妙理,知其衰旺生与死。
thức đắc âm dương huyền diệu lý, tri kì suy vượng sinh dữ tử.
不问坐山与来水,但逢死气皆无取。
bất vấn tọa sơn dữ lai thủy, đãn phùng tử khí giai vô thủ.


先天罗经十二支,后天再用干与维。
tiên thiên la kinh thập nhị chi, hậu thiên tái dụng can dữ duy.
八干四维辅支位,子母公孙同此推。
bát can tứ duy phụ chi vị, tử mẫu công tôn đồng thử thôi.


二十四山分顺逆,共成四十有八局。
nhị thập tứ sơn phân thuận nghịch, cộng thành tứ thập hữu bát cục.
五行即在此中分,祖宗却从阴阳出。
ngũ hành tức tại thử trung phân, tổ tông tức tòng âm dương xuất.


阳从左边团团转,阴从右路转相通。
dương tòng tả biên đoàn đoàn chuyển, âm tòng hữu lộ chuyển tương thông.
有人识得阴阳者,何愁大地不相逢。
Hữu nhân thức đắc âm dương giả, hà sầu đại địa bất tương phùng.


阳山阳向水流阳,执定此说甚荒唐。
dương sơn dương hướng thủy lưu dương, chấp định thử thuyết thậm hoang đường.
阴山阴向水流阴,笑杀拘泥都一般。
âm sơn âm hướng thủy lưu âm, tiếu sát câu nệ đô nhất ban.


若能勘破个中理,妙用本来同一体。
nhược năng khám phá cá trung lý, diệu dụng bổn lai đồng nhất thể.
阴阳相见两为难,一山一水何足言。
âm dương tương kiến lưỡng vi nan, nhất sơn nhất thủy hà túc ngôn.


二十四山双双起,少有时师通此义。
nhị thập tứ sơn song song khởi, thiểu hữu thời sư thông thử nghĩa.
五行分布二十四,时师此诀何曾记。
ngũ hành phân bố nhị thập tứ, thời sư thử quyết hà tằng kí.


______

山上龙神不下水,水里龙神不上山。
sơn thượng long thần bất hạ thủy, thủy lí long thần bất thượng sơn.
用此量山与步水,百里江山一晌间。
dụng thử lượng sơn dữ bộ thủy, bách lí giang sơn nhất thưởng gian.


更有净阴净阳法,前后八尺不宜杂。
canh hữu tịnh âm tịnh dương pháp, tiền hậu bát xích bất nghi tạp.
斜正受来阴阳取,气乘生旺方无煞。
tà chính thụ lai âm dương thủ, khí thừa sinh vượng phương vô sát.


来山起顶须要知,三节四节不须拘。
lai sơn khởi đính tu yếu tri, tam tiết tứ tiết bất tu câu.
只要龙神得生旺,阴阳却与穴中殊。
chỉ yếu long thần đắc sinh vượng, âm dương tức dữ huyệt trung thù.


天上星辰似织罗,水交三八要相过。
thiên thượng tinh thần tự chức la, thủy giao tam bát yếu tương quá.
水发城门须要会,却如湖里雁交鹅。
thủy phát Thành Môn tu yếu hội, tức như hồ lí nhạn giao nga.


富贵贫贱在水神,水是山家血脉精。
phú quý bần tiện tại thủy thần, thủy thị sơn gia huyết mạch tinh.
山静水动昼夜定,水主财禄山人丁。
sơn tĩnh thủy động trú dạ định, thủy chủ tài lộc sơn nhân đinh.


乾坤艮巽号御街,四大尊神在内排。
Kiền Khôn Cấn Tốn hào ngự nhai, tứ đại tôn thần tại nội bài.
生克须凭五行布,要识天机玄妙处。
sinh khắc tu bằng ngũ hành bố, yếu thức thiên cơ huyền diệu xử.


乾坤艮巽水长流,吉神先入家豪富。
Kiền Khôn Cấn Tốn thủy trường lưu, cát thần tiên nhập gia hào phú.


____

请验一家旧日坟,十坟埋下九坟贫。
thỉnh nghiệm nhất gia cựu nhật phần, thập phần mai hạ cửu phần bần.
惟有一坟能发福,去水来山尽合情。
duy hữu nhất phần năng phát phúc, khứ thủy lai sơn tẫn hợp tình.


宗庙本是阴阳元,得四失六难为全。
tông miếu bổn thị âm dương nguyên, đắc tứ thất lục nan vi toàn.
三才六建虽为妙,得三失五尽为偏。
tam tài lục kiến tuy vi diệu, đắc tam thất ngũ tẫn vi thiên.


盖因一行扰外国,遂把五行颠倒编。
cái nhân nhất hành nhiễu ngoại quốc, toại bả ngũ hành điên đảo biên.
以讹传讹竟不明,所以祸福为胡乱。
dĩ ngoa truyện ngoa cánh bất minh, sở dĩ họa phúc vi hồ loạn.

--- hết ---

QLS phiên âm.

Thanked by 1 Member:

#2 QuanLySo

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 33 Bài viết:
 • 10 thanks

Gửi vào 07/11/2021 - 21:59

青囊序
Thanh Nang Tự


1 楊公養老看雌雄.天下諸書對不同.
1 dương công dưỡng lão khán thư hùng .thiên hạ chư thư đối bất đồng .
2 先看金龍動不動.次察血脈認來龍.
2 tiên khán kim long động bất động . thứ sát huyết mạch nhận lai long .
3 龍分兩片陰陽取.水對三叉細認蹤.
3 long phân lưỡng phiến âm dương thủ . thủy đối tam xoa tế nhận tung .
4 江南來龍江北望.江西龍去望江東.
4 giang nam lai long giang bắc vọng . giang tây long khứ vọng giang đông .
5 是以聖人蔔河洛.瀍澗二水交華嵩.
5 thị dĩ thánh nhân bặc hà lạc . triền giản nhị thủy giao hoa tung .
6 相其陰陽觀流泉.蔔世蔔年宅都宮.
6 tương kì âm dương quan lưu tuyền . bặc thế bặc niên trạch đô cung .
7 晉世景純傳此術.演經立義出元空.
7 Tấn thế cảnh thuần truyền thử thuật . diễn kinh lập nghĩa xuất nguyên không .
8 朱雀發源生旺氣.一一講說開愚蒙.
8 chu tước phát nguyên sinh vượng khí .nhất nhất giảng thuyết khai ngu Mông .
9 一生二兮二生三.三生萬物是元關.
9 nhất sinh nhị hề nhị sinh tam .tam sinh vạn vật thị nguyên Quan .
10 山管山兮水管水.此是陰陽不待言.
10 sơn quản sơn hề thủy quản thủy . thử thị âm dương bất đãi ngôn .
11 識得陰陽玄妙理.知其衰旺生與死.
11 thức đắc âm dương huyền diệu lý . tri kì suy vượng sinh dữ tử .
12 不問坐山與來水.但逢死氣皆無取.
12 bất vấn tọa sơn dữ lai thủy . đãn phùng tử khí giai Vô thủ .
13 先天羅經十二支.後天再用幹與維.
13 tiên thiên la kinh thập nhị chi . hậu thiên tái dụng cán dữ duy .
14 八幹四維輔支位.子母公孫同此推.
14 bát cán tứ duy phụ chi vị . Tý mẫu công tôn Đồng thử thôi .
15 二十四山分順逆.共成四十有八局.
15 nhị thập tứ sơn phân thuận nghịch . cộng thành tứ thập hữu bát cục .
16 五行即在此中分.祖宗卻從陰陽出.
16 ngũ hành tức tại thử trung phân .tổ tông khước tòng âm dương xuất .
17 陽從左邊團團轉.陰從右路轉相通.
17 dương tòng tả biên đoàn đoàn chuyển . âm tòng hữu lộ chuyển tương thông .
18 有人識得陰陽者.何愁大地不相逢.
18 hữu Nhân thức đắc âm dương giả . hà sầu đại địa bất tương phùng .
19 陽山陽向水流陽.執定此說甚荒唐.
19 dương sơn dương hướng thủy lưu dương . chấp định thử thuyết thậm hoang đường .
20 陰山陰向水流陰.笑殺拘泥都一般.
20 âm sơn âm hướng thủy lưu âm . tiếu sát câu nệ đô nhất ban .
21 若能勘破個中理.妙用本來同一體.
21 nhược năng khám phá cá trung lý .diệu dụng bản lai đồng nhất thể .
22 陰陽相見兩為難.一山一水何足言.
22 âm dương tương kiến lưỡng vi nan . nhất sơn nhất thủy hà túc ngôn .
23 二十四山雙雙起.少有時師通此義.
23 nhị thập tứ sơn song song khởi . thiểu hữu thời Sư thông thử nghĩa .
24 五行分佈二十四.時師此訣何曾記.
24 ngũ hành phân bố nhị thập tứ . thời Sư thử quyết hà tằng kí .
25 山上龍神不下水.水裡龍神不上山.
25 sơn thượng long thần bất hạ thủy . thủy lí long thần bất thượng sơn .
26 用此量山與涉水.百里江山一響間.
26 dụng thử lượng sơn dữ thiệp thủy .bách lí giang sơn nhất hưởng gian .
27 更有淨陰淨陽法.前後八尺不宜雜.
27 canh hữu tịnh âm tịnh dương pháp .tiền hậu bát xích bất nghi tạp .
28 斜正受來陰陽取.氣乘生旺方無煞.
28 tà chính thụ lai âm dương thủ . khí thừa sinh vượng phương Vô sát .
29 來山起頂須要知.三節四節不須拘.
29 lai sơn khởi đính tu yếu tri . tam Tiết tứ Tiết bất tu câu .
30 只要龍神得生旺.陰陽郤與穴中殊.
30 chỉ yếu long thần đắc sinh vượng .âm dương khích dữ huyệt trung thù .
31 天上星辰似織羅.水交三八要相過.
31 thiên thượng tinh thần tự chức la . thủy giao tam bát yếu tương Quá .
32 水發城門須要會.郤如湖裡雁交鵝.
32 thủy phát thành môn tu yếu hội . khích như hồ lí nhạn giao nga .
33 富貴貧賤在水神.水是山家血脈精.
33 phú quý bần tiện tại thuỷ thần . thủy thị sơn Gia huyết mạch tinh .
34 山靜水動晝夜定.水主財祿山人丁.
34 sơn tĩnh thủy động trú dạ định . thủy chủ tài lộc sơn nhân đinh .
35 乾坤艮巽號禦街.四大神尊在內排.
35 kiền khôn Cấn Tốn hào ngự nhai . tứ Đại thần tôn tại nội bài .
36 生剋須憑五行佈.要識天機玄妙處.
36 sinh khắc tu bằng ngũ hành bố . yếu thức thiên cơ huyền diệu xử .
37 乾坤艮巽水長流.吉神先入家豪富.
37 kiền khôn Cấn Tốn thủy trường lưu . cát thần tiên nhập gia hào phú .
38 請驗一家舊日墳.十墳埋下九墳貧.
38 thỉnh nghiệm nhất Gia cựu nhật phần . thập phần mai hạ cửu phần bần .
39 惟有一墳能發福.去水來山盡合情.
39 duy hữu nhất phần năng phát phúc . khứ thủy lai sơn tận hợp tình .
40 宗廟本是陰陽元.得四失六難為全.
40 tông miếu bản thị âm dương nguyên . đắc tứ thất lục nan vi toàn .
41 三才六建雖為妙.得三失五盡為偏.
41 tam tài lục kiến tuy vi diệu . đắc tam thất ngũ tận vi thiên .
42 蓋因一行擾外國.逐把五行顛倒編.
42 cái nhân nhất hành nhiễu ngoại quốc . trục bả ngũ hành điên đảo biên .
43 以訛傳訛竟不明.所以禍福為胡亂.
43 dĩ ngoa truyền ngoa cánh bất minh .sở dĩ họa phúc vi hồ loạn .


Chú giải
 
1[楊公養老看雌雄,天下諸書對不同.]
1[ dương công dưỡng lão khán thư hùng, thiên hạ chư thư đối bất đồng .]
雌雄者,陰陽之別名,乃不雲陰陽,而言雌雄者,言陰陽,則陰自為陰,陽自為陽,疑乎對待之物,互顯其情者也,故善言陰陽者,必言雌雄,觀雌則不必更觀其雄,而知必有雄以應之,觀雄則不必更觀其雌,而知必有雌以配之,天地兩雌雄也,山川雌雄中之顯象者也,地有至陰之氣,以招攝天之陽精,天之陽氣,日下交乎地,而無形可見,止見其草木百穀,替榮秋落,蛟龍蟲豸,升騰蟄藏而已,故聖人制婚姻,男先乎女,亦以陰之所在,陽必求之,山河大地,其可見之形怕陰也,實有不可見之陽以應之,所雌雄者也,故地理家不曰地脈,而曰龍神,言變化無常,不可以跡求者也,青囊經所謂陽以相陰,陰以含陽者,此雌雄也,所謂陽本陰,陰育陽者,此雌雄也,所謂陰用陽朝,陽用陰應者,此雌雄也,所謂資陽以昌,用陰以成者,此雌雄也,楊公得青囊之秘,洞徹陰陽之理,晚年其術益精,以此濟世,即以此養生,然其中秘密,惟有看雌雄之一法,此外別無他法,夫地理之書,汗牛充棟,獨此一法,不肯筆之於書,先賢口口相傳,間世一出,蓋自管郭以來,古今知者能有幾人,既非聰明智巧所能推測,又豈宏覽博物所得與聞,會者一言立曉,不知者累牘難明,若欲向書卷中求之,更河漢矣,故曰,天下諸書對不同也,曾公安親受楊公之秘,故其所言深切著明如此,彼公安者,豈欺我哉.
thư hùng giả, âm dương chi biệt danh, nãi bất vân âm dương, nhi ngôn thư hùng giả, ngôn âm dương, tắc âm tự vi âm, dương tự vi dương, nghi hồ đối đãi chi vật, hỗ hiển kì tình giả dã, cố thiện ngôn âm dương giả, tất ngôn thư hùng, Quan thư tắc bất tất canh Quan kì hùng, nhi tri tất hữu hùng dĩ ứng chi, Quan hùng tắc bất tất canh Quan kì thư, nhi tri tất hữu thư dĩ phối chi, thiên địa lưỡng thư hùng dã, sơn xuyên thư hùng trung chi hiển tượng giả dã, địa hữu chí âm chi khí, dĩ chiêu nhiếp thiên chi dương tinh, thiên chi dương khí, nhật hạ giao hồ địa, nhi vô hình khả kiến, chỉ kiến kì thảo mộc bách cốc, thế vinh thu lạc, giao long trùng trĩ, Thăng đằng trập tàng nhi dĩ, cố thánh nhân chế hôn nhân, nam tiên hồ nữ, diệc dĩ âm chi sở tại, dương tất cầu chi, sơn hà đại địa, kì khả kiến chi hình phạ âm dã, thật hữu bất khả kiến chi dương dĩ ứng chi, sở thư hùng giả dã, cố địa lí Gia bất viết địa mạch, nhi viết long thần, ngôn biến hóa vô thường, bất khả dĩ tích cầu giả dã, thanh nang kinh sở vị dương dĩ tương âm, âm dĩ hàm dương giả, thử thư hùng dã, sở vị dương bổn âm, âm dục dương giả, thử thư hùng dã, sở vị âm dụng dương triêu, dương dụng âm ứng giả, thử thư hùng dã, sở vị tư dương dĩ xương, dụng âm dĩ thành giả, thử thư hùng dã, dương công đắc thanh nang chi bí, đỗng triệt âm dương chi lý, vãn niên kì thuật Ích tinh, dĩ thử tế thế, tức dĩ thử dưỡng sinh, nhiên kì trung bí mật, duy hữu khán thư hùng chi nhất pháp, thử ngoại biệt vô tha pháp, phu địa lí chi thư, hãn ngưu sung đống, độc thử nhất pháp, bất khẳng bút chi ư thư, tiên hiền khẩu khẩu tương truyền, gian thế nhất xuất, cái tự quản quách dĩ lai, cổ kim tri giả năng hữu ki Nhân, Kí phi thông minh trí xảo sở năng thôi trắc, hựu khởi hoành lãm bác vật sở đắc dữ văn, hội giả nhất ngôn lập hiểu, bất tri giả luy độc nan Minh, nhược dục hướng thư quyển trung cầu chi, canh hà hán hĩ, cố viết, thiên hạ chư thư đối bất đồng dã, tằng công an thân thụ dương công chi bí, cố kì sở ngôn thâm thiết trứ minh như thử, bỉ công an giả, khởi khi ngã tai .


2[先看金龍動不動,次察血脈認來龍.]
2[ tiên khán kim long động bất động, thứ sát huyết mạch nhận lai long .]
此以下乃言看雌雄之法,金龍者,氣之無形者也,龍本非金,而雲金龍者,是乃乾陽金氣之所生,故曰金龍,動則屬陽,靜則屬陰,氣以動為生,以靜為死,生者可用,死者不可用,其動大者,則大用之,其動小者,則小用之,此以龍之形象言也,形象既得,斯可辨其方位矣,血脈即金龍之血脈,非龍而實龍之所自來,所謂雌雄者也,觀血脈之所自來,即知龍之所自來矣,察其血脈之來自何方也,知血脈之來自何方,即可認龍之來自何方矣,此楊公看雌雄之秘訣,非世人倒杖步量之死格局也,俗注辰戌醜未四金,惡煞為金龍者.
thử dĩ hạ nãi ngôn khán thư hùng chi pháp, kim long giả, khí chi vô hình giả dã, long bổn phi kim, nhi vân kim long giả, thị nãi Kiền dương kim khí chi sở sinh, cố viết kim long, động tắc chúc dương, tĩnh tắc chúc âm, khí dĩ động vi sinh, dĩ tĩnh vi tử, sinh giả khả dụng, tử giả bất khả dụng, kì động Đại giả, tắc đại dụng chi, kì động Tiểu giả, tắc Tiểu dụng chi, thử dĩ long chi hình tượng ngôn dã, hình tượng Kí đắc, tư khả biện kì phương vị hĩ, huyết mạch tức kim long chi huyết mạch, phi long nhi thật long chi sở tự lai, sở vị thư hùng giả dã, Quan huyết mạch chi sở tự lai, tức tri long chi sở tự lai hĩ, sát kì huyết mạch chi lai tự hà phương dã, tri huyết mạch chi lai tự hà phương, tức khả nhận long chi lai tự hà phương hĩ, thử dương công khán thư hùng chi bí quyết, phi thế Nhân đảo trượng bộ lượng chi tử cách cục dã, tục chú thần Tuất xú Mùi tứ kim, ác sát vi kim long giả .


3[龍分兩片陰陽取,水對三叉細認蹤.]
3[ long phân lưỡng phiến âm dương thủ, thủy đối tam xoa tế nhận tung .]
兩片,即雌雄,陰在此則陽必在彼,兩路相交也,三叉,即後城門界水合處,必有三叉,細認蹤,即察血脈以認來龍也,知三叉之在何方,則知來龍之屬何脈矣,俗注: 以兩片為左旋右旋,以三叉為生旺墓.
lưỡng phiến, tức thư hùng, âm tại thử tắc dương tất tại bỉ, lưỡng lộ tương giao dã, tam xoa, tức hậu thành môn giới thủy hợp xử, tất hữu tam xoa, tế nhận tung, tức sát huyết mạch dĩ nhận lai long dã, tri tam xoa chi tại hà phương, tắc tri lai long chi chúc hà mạch hĩ, tục chú: dĩ lưỡng phiến vi tả toàn hữu toàn, dĩ tam xoa vi sinh vượng mộ .


4[江南龍來江北望,江西龍去望江東.]
4[ giang nam long lai giang bắc vọng, giang tây long khứ vọng giang đông .]
此所謂兩片也,金龍本在江南,而所望之氣脈,反在江北,金龍本在江西,而所望之氣脈,反在江東,蓋以有形之陰質,求無形之陽氣也,楊公看雌雄之法,皆從空處為真龍,故立其名曰大玄空,雖雲兩片,實一片也,俗注:江南午丁未坤為一卦,江北子癸醜艮為一卦,共一父母,江西申庚酉辛戌乾亥壬為一卦,江東寅甲卯乙辰巽已丙為一卦,共一父母,兩卦之中,互相立向者.
thử sở vị lưỡng phiến dã, kim long bổn tại giang nam, nhi sở vọng chi khí mạch, phản tại giang bắc, kim long bổn tại giang tây, nhi sở vọng chi khí mạch, phản tại giang đông, cái dĩ hữu hình chi âm chất, cầu vô hình chi dương khí dã, dương công khán thư hùng chi pháp, giai tòng không xử vi chân long, cố lập kì danh viết Đại huyền không, tuy vân lưỡng phiến, thật nhất phiến dã, tục chú: giang nam Ngọ Đinh Mùi Khôn vi nhất quái, giang bắc Tý Quý xú Cấn vi nhất quái, cộng nhất phụ mẫu, giang tây Thân Canh Dậu Tân Tuất Kiền Hợi Nhâm vi nhất quái, giang đông Dần Giáp Mão Ất thần Tốn dĩ Bính vi nhất quái, cộng nhất phụ mẫu, lưỡng quái chi trung, hỗ tương lập hướng giả .


5-6[是以聖人蔔河洛,瀍澗二水交華嵩,相其陰陽觀流泉,蔔世蔔年宅都宮.]
5-6[ thị dĩ thánh nhân bặc hà lạc, triền giản nhị thủy giao hoa tung, tương kì âm dương Quan lưu tuyền, bặc thế bặc niên trạch đô cung .]
此即周公下洛之事,以證地理之道,惟在察血脈認來龍也,聖人作都,不言華嵩之脈絡,而言瀍澗之相交,則知所認之來龍,之以瀍澗也,又引劉公遷幽,相陰陽,觀流泉,以合觀之,見聖人作法,千古一揆也.
thử tức chu công hạ lạc chi sự, dĩ chứng địa lí chi đạo, duy tại sát huyết mạch nhận lai long dã, thánh nhân tác đô, bất ngôn hoa tung chi mạch lạc, nhi ngôn triền giản chi tương giao, tắc tri sở nhận chi lai long, chi dĩ triền giản dã, hựu dẫn lưu công thiên u, tương âm dương, Quan lưu tuyền, dĩ hợp Quan chi, kiến thánh nhân tác pháp, thiên cổ nhất quỹ dã .


7-8[晉世景純傳此術,演經立意出玄空,朱雀發原生旺氣,一一講說開愚蒙.]
7-8[ Tấn thế cảnh thuần truyền thử thuật, diễn kinh lập ý xuất huyền không, chu tước phát nguyên sinh vượng khí, nhất nhất giảng thuyết khai ngu Mông .]
推原元空大卦,不始於楊公,蓋郭景純先得青囊之秘,演而立之,直追周公制作之精意也,乃其義不過欲朱雀發源得生旺之氣耳,來源既得生旺,即是來龍生旺,而諸福坐致矣,來源若非生旺,則來龍亦非生旺,而禍不旋踵矣,景純當日以此開喻愚蒙,其如愚蒙之領會者少也,俗說:龍取生旺之氣於穴中,水取生旺之氣於穴前,又指氣之生旺為長生帝旺墓庫,合三叉者.
suy nguyên nguyên không Đại quái, bất thủy ư dương công, cái quách cảnh thuần tiên đắc thanh nang chi bí, diễn nhi lập chi, trực truy chu công chế tác chi tinh ý dã, nãi kì nghĩa bất quá dục chu tước phát nguyên đắc sinh vượng chi khí nhĩ, lai nguyên Kí đắc sinh vượng, tức thị lai long sinh vượng, nhi chư phúc tọa trí hĩ, lai nguyên nhược phi sinh vượng, tắc lai long diệc phi sinh vượng, nhi họa bất toàn chủng hĩ, cảnh thuần đương nhật dĩ thử khai dụ ngu Mông, kì như ngu Mông chi lĩnh hội giả thiểu dã, tục thuyết: long thủ sinh vượng chi khí ư huyệt trung, thủy thủ sinh vượng chi khí ư huyệt tiền, hựu chỉ khí chi sinh vượng vi trường sinh đế vượng mộ khố, hợp tam xoa giả .


9-10[一生二兮二生三,三生萬物是玄關,山管山兮水管水,此是陰陽不待言.]
9-10[nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thị huyền Quan, sơn quản sơn hề thủy quản thủy, thử thị âm dương bất đãi ngôn .]
陰陽之妙用始於一,有一爻,即有三爻,有一卦即有三卦,故曰一生二,二生三,此乃天地之玄關,萬物生生之槖籥也,又恐人誤認山水為一,而不知辨別,故言山之玄關自管山,而水之玄關自管水,不相混雜,蓋山有山之陰陽,而水有水之陰陽也,通乎此義,則世之言龍穴砂水者,真未夢見矣,俗注:生旺墓三合為玄關者.
âm dương chi diệu dụng thủy ư nhất, hữu nhất hào, tức hữu tam hào, hữu nhất quái tức hữu tam quái, cố viết nhất sinh nhị, nhị sinh tam, thử nãi thiên địa chi huyền Quan, vạn vật sinh sinh chi 槖 thược dã, hựu khủng Nhân ngộ nhận sơn thuỷ vi nhất, nhi bất tri biện biệt, cố ngôn sơn chi huyền Quan tự quản sơn, nhi thủy chi huyền Quan tự quản thủy, bất tương hỗn tạp, cái sơn hữu sơn chi âm dương, nhi thủy hữu thủy chi âm dương dã, thông hồ thử nghĩa, tắc thế chi ngôn long huyệt sa thủy giả, chân Mùi mộng kiến hĩ, tục chú: sinh vượng mộ tam hợp vi huyền Quan giả .


11-12[識得陰陽玄妙理,知其衰旺生與死,不問坐山與來水,但逢死氣皆無取.]
11-12[ thức đắc âm dương huyền diệu lý, tri kì suy vượng sinh dữ tử, bất vấn tọa sơn dữ lai thủy, đãn phùng tử khí giai Vô thủ .]
此節暢言地理之要,只在衰旺生死之辨也,衰旺有運,生死乘時,陰陽玄妙之理,在乎知時而已,坐山有坐山之氣運,來水有來水之氣運,所謂山管山水管水也,二者皆須趨生而避死,從旺而去衰,然欲識得此理,非真知河洛之秘者,不能,豈俗師所傳龍上五行收山,向上五行收水,順道長生之說,所能按圖而索驥者乎.
thử Tiết sướng ngôn địa lí chi yếu, chỉ tại suy vượng sinh tử chi biện dã, suy vượng hữu vận, sinh tử thừa thời, âm dương huyền diệu chi lý, tại hồ tri thời nhi dĩ, tọa sơn hữu tọa sơn chi khí vận, lai thủy hữu lai thủy chi khí vận, sở vị sơn quản sơn thuỷ quản thủy dã, nhị giả giai tu xu sinh nhi tị tử, tòng vượng nhi khứ suy, nhiên dục thức đắc thử lý, phi chân tri hà lạc chi bí giả, bất năng, khởi tục Sư sở truyền long thượng ngũ hành thu sơn, hướng thượng ngũ hành thu thủy, thuận đạo trường sinh chi thuyết, sở năng án đồ nhi tác kí giả hồ .


13-14[先天羅經十二支,後天再用幹與維,八幹四維輔支位,子母公孫同此推.]
13-14[tiên thiên la kinh thập nhị chi, hậu thiên tái dụng cán dữ duy, bát cán tứ duy phụ chi vị, Tý mẫu công tôn Đồng thử thôi .]
羅經二十四路已成之跡,人人所知,何須特舉,此節非言羅經製造之法,蓋將羅經直指雌雄交媾之玄關,以明衰旺生死之作用爾,十二支乃周天列宿之十二次舍,故曰先天,地道法天,雖有十二宮,而位分八卦,每卦三爻,則十二宮不足以盡地之數,故十幹取戊己歸中,以為皇極,而分佈八幹為四正之輔佐,然猶未足卦爻之數,遂以四隅四卦補成三八,於是卦為之母,而二十四路為之子焉,卦為之公,而二十四路為之孫焉,識得子母公孫,則雌雄之交媾在此,金龍之血脈在此,龍神之衰旺生死亦盡乎此矣,俗注:子寅辰乾丙乙一龍為公,什申戌坤辛壬二龍為母,卯巳醜艮庚丁三龍為子,酉亥未巽癸甲四龍為孫.
la kinh nhị thập tứ lộ dĩ thành chi tích, Nhân Nhân sở tri, hà tu đặc cử, thử Tiết phi ngôn la kinh chế tạo chi pháp, cái tướng la kinh trực chỉ thư hùng giao cấu chi huyền Quan, dĩ Minh suy vượng sinh tử chi tác dụng nhĩ, thập nhị chi nãi chu thiên liệt túc chi thập nhị thứ xá, cố viết tiên thiên, địa đạo pháp thiên, tuy hữu thập nhị cung, nhi vị phân bát quái, mỗi quái tam hào, tắc thập nhị cung bất túc dĩ tận địa chi số, cố thập cán thủ mậu kỷ Quy trung, dĩ vi hoàng cực, nhi phân bố bát cán vi tứ chính chi phụ tá, nhiên do Mùi túc quái hào chi số, toại dĩ tứ ngung tứ quái bổ thành tam bát, ư thị quái vi chi mẫu, nhi nhị thập tứ lộ vi chi Tý yên, quái vi chi công, nhi nhị thập tứ lộ vi chi tôn yên, thức đắc Tý mẫu công tôn, tắc thư hùng chi giao cấu tại thử, kim long chi huyết mạch tại thử, long thần chi suy vượng sinh tử diệc tận hồ thử hĩ, tục chú: Tý Dần thần Kiền Bính Ất nhất long vi công, thập Thân Tuất Khôn Tân Nhâm nhị long vi mẫu, Mão Tị xú Cấn Canh Đinh tam long vi Tý, Dậu Hợi Mùi Tốn Quý Giáp tứ long vi tôn .


15-16-17-18[ 二十四山分順逆,共成四十有八局,五行即在此中分,祖宗卻從陰陽出,
15-16-17-18[ nhị thập tứ sơn phân thuận nghịch, cộng thành tứ thập hữu bát cục, ngũ hành tức tại thử trung phân, tổ tông khước tòng âm dương xuất,
陽從左邊團團轉,陰從右路轉相通,有人識得陰陽者,何愁大地不相逢.]
dương tòng tả biên đoàn đoàn chuyển, âm tòng hữu lộ chuyển tương thông, hữu Nhân thức đắc âm dương giả, hà sầu đại địa bất tương phùng .]
此一節申言上文未盡之旨,子母公孫,如何取用,蓋二十四山,止應二十四局,而一山之局,又有順逆不同,如有順子一局,即有逆子一局,一山兩局,豈非四十八局乎,此局得何五行,則龍神得何五行,五行不在此中分乎,然五行之根源宗祖,非取有形可見,有跡可尋之二十四山分五行,乃從玄空大卦雌雄交媾之真陰真陽分五行也,論至此,玄空立卦之義,幾乎盡矣,而又恐人不知陰陽為何物,又重言以申明之,曰:如陽從左邊團團轉,則必陰從右路轉相通,言有陰即有陽,有陽即有陰,所謂陰陽相見,雌雄交媾,玄空大卦之秘旨也,言左右,則上下四旁皆如是矣,此即上文龍分兩片,江南龍來江北望之意,而反覆言之者也,無奈世人止從形跡上著眼,不能領會玄空大卦之妙,故又發歎曰:有人識得此理者,乃識真陰陽真五行,真血脈,真神龍,隨所指點,皆天機之妙,何愁大地不相逢乎?若不識此,雖大地當前,目迷五色,未有能得其真者也,俗注:陽龍左行為順,陰龍右行為逆,陽亥龍左行為甲木,陰亥龍右行為乙木之類.
thử nhất Tiết Thân ngôn thượng văn vị tận chi chỉ, tử mẫu công tôn, như hà thủ dụng, cái nhị thập tứ sơn, chỉ ứng nhị thập tứ cục, nhi nhất sơn chi cục, hựu hữu thuận nghịch bất đồng, như hữu thuận Tý nhất cục, tức hữu nghịch tử nhất cục, nhất sơn lưỡng cục, khởi phi tứ thập bát cục hồ, thử cục đắc hà ngũ hành, tắc long thần đắc hà ngũ hành, ngũ hành bất tại thử trung phân hồ, nhiên ngũ hành chi căn nguyên tông tổ, phi thủ hữu hình khả kiến, hữu tích khả tầm chi nhị thập tứ sơn phân ngũ hành, nãi tòng huyền không Đại quái thư hùng giao cấu chi chân âm chân dương phân ngũ hành dã, luận chí thử, huyền không lập quái chi nghĩa, tận hĩ, nhi hựu khủng Nhân bất tri âm dương vi hà vật, hựu trọng ngôn dĩ Thân Minh chi, viết: như dương tòng tả biên đoàn đoàn chuyển, tắc tất âm tòng hữu lộ chuyển tương thông, ngôn hữu âm tức hữu dương, hữu dương tức hữu âm, sở vị âm dương tương kiến, thư hùng giao cấu, huyền không Đại quái chi bí chỉ dã, ngôn tả hữu, tắc thượng hạ tứ bàng giai như thị hĩ, thử tức thượng văn long phân lưỡng phiến, giang nam long lai giang bắc vọng chi ý, nhi phản phúc ngôn chi giả dã, Vô nại thế Nhân chỉ tòng hình tích thượng trứ nhãn, bất năng lĩnh hội huyền không Đại quái chi diệu, cố hựu phát thán viết: hữu Nhân thức đắc thử lý giả, nãi thức chân âm dương chân ngũ hành, chân huyết mạch, chân thần long, Tùy sở chỉ điểm, giai thiên cơ chi diệu, hà sầu đại địa bất tương phùng hồ ? nhược bất thức thử, tuy đại địa đương tiền, mục mê ngũ sắc, vị hữu năng đắc kì chân giả dã, tục chú: dương long tả hành vi thuận, âm long hữu hành vi nghịch, dương Hợi long tả hành vi Giáp mộc, âm Hợi long hữu hành vi Ất mộc chi loại .


19-20-21-22[ 陽山陽向水流陽,執定此說甚荒唐,陰山陰向水流陰,笑殺拘疑都一般.
19-20-21-22[ dương sơn dương hướng thủy lưu dương, chấp định thử thuyết thậm hoang đường, âm sơn âm hướng thủy lưu âm, tiếu sát câu nghi đô nhất ban .
若能勘破固中理,妙用本來同一體,陰陽相見兩為難,一山一水何足言.]
nhược năng khám phá cố trung lý, diệu dụng bản lai đồng nhất thể, âm dương tương kiến lưỡng vi nan, nhất sơn nhất thủy hà túc ngôn .]
又言所謂識得陰陽者,乃玄空大卦真陰真陽,而非世之所謂淨陰淨陽也,若據淨陰淨陽之說,則陽山必須陽向,而水流陽,陰山必須陰向,而水流陰,時師拘拘於此,而不知其實無益也,真陰真陽,自有個中之妙,世人不得真傳,無從勘破耳,若有明師指點,一言之下,立時勘破,則知不但淨陰淨陽不可分,所謂真陰真陽者,雖有陰陽之名,而止是一物,又何從分,既知陰陽為一物,則隨手拈來,無非妙用,山與水為一體,陰與陽為一體,二十四山卦氣相通者,皆為一體矣,夫淨陰淨陽者,一山只論一山之陰陽,一水只論一水之陰陽,故拘執有形,不能觸類旁通耳,玄空大卦,一山不論一山之陰陽,而論與此山相見之陰陽,一水不論一水之陰陽,而論與此水相見之陰陽,所以為難知難能,而入于微妙之域,此豈淨陰淨陽之說,拘有形者,所可同日而語哉.
hựu ngôn sở vị thức đắc âm dương giả, nãi huyền không Đại quái chân âm chân dương, nhi phi thế chi sở vị tịnh âm tịnh dương dã, nhược cứ tịnh âm tịnh dương chi thuyết, tắc dương sơn tất tu dương hướng, nhi thủy lưu dương, âm sơn tất tu âm hướng, nhi thủy lưu âm, thời Sư câu câu ư thử, nhi bất tri kì thật vô ích dã, chân âm chân dương, tự hữu cá trung chi diệu, thế Nhân bất đắc chân truyền, Vô tòng khám phá nhĩ, nhược hữu Minh Sư chỉ điểm, nhất ngôn chi hạ, lập thời khám phá, tắc tri bất đãn tịnh âm tịnh dương bất khả phân, sở vị chân âm chân dương giả, tuy hữu âm dương chi danh, nhi chỉ thị nhất vật, hựu hà tòng phân, Kí tri âm dương vi nhất vật, tắc tuỳ thủ niêm lai, Vô phi diệu dụng, sơn dữ thủy vi nhất thể, âm dữ dương vi nhất thể, nhị thập tứ sơn quái khí tương thông giả, giai vi nhất thể hĩ, phu tịnh âm tịnh dương giả, nhất sơn chỉ luận nhất sơn chi âm dương, nhất thủy chỉ luận nhất thủy chi âm dương, cố câu chấp hữu hình, bất năng xúc loại bàng thông nhĩ, huyền không Đại quái, nhất sơn bất luận nhất sơn chi âm dương, nhi luận dữ thử sơn tương kiến chi âm dương, nhất thủy bất luận nhất thủy chi âm dương, nhi luận dữ thử thủy tương kiến chi âm dương, sở dĩ vi nan tri nan năng, nhi nhập vu vi diệu chi vực, thử khởi tịnh âm tịnh dương chi thuyết, câu hữu hình giả, sở khả Đồng nhật nhi ngữ tai .


23-24[二十四山雙雙起,少有時師通此義,五行分佈二十四,時師此訣何曾記.]
23-24[ nhị thập tứ sơn song song khởi, thiểu hữu thời Sư thông thử nghĩa, ngũ hành phân bố nhị thập tứ, thời Sư thử quyết hà tằng kí .]
即上文二十四山分順逆之義,而重言以歎美之,此雙隻起者,一順一逆,一山兩用,故曰雙雙起也,五行分佈者,二十四山,各自為五行,不相假借也,雖如此雲,而其中實有奧義,惟得秘訣者,乃能通之,時師但從書卷中搜索,必不得之數也,於此可見二十四山成格有定,執指南者,人人能言之,而微妙之機,不可測識矣,俗注: 乾亥為一,甲卯為一,丁未為一之類,釋雙雙起者.
tức thượng văn nhị thập tứ sơn phân thuận nghịch chi nghĩa, nhi trọng ngôn dĩ thán mĩ chi, thử song chích khởi giả, nhất thuận nhất nghịch, nhất sơn lưỡng dụng, cố viết song song khởi dã, ngũ hành phân bố giả, nhị thập tứ sơn, các tự vi ngũ hành, bất tương giả tá dã, tuy như thử vân, nhi kì trung thật hữu áo nghĩa, duy đắc bí quyết giả, nãi năng thông chi, thời Sư đãn tòng thư quyển trung sưu sách, tất bất đắc chi số dã, ư thử khả kiến nhị thập tứ sơn thành cách hữu định, chấp chỉ nam giả, Nhân Nhân năng ngôn chi, nhi vi diệu chi cơ, bất khả trắc thức hĩ, tục chú: Kiền Hợi vi nhất, Giáp Mão vi nhất, Đinh Mùi vi nhất chi loại, thích song song khởi giả .


25-26[山上龍神不下水,水裏龍神不上山,用此量山與步水,百里江山一響間.]
25-26[ sơn thượng long thần bất hạ thủy, thủy lí long thần bất thượng sơn, dụng thử lượng sơn dữ bộ thủy, bách lí giang sơn nhất hưởng gian .]
此即上文山管山水管水之義,而重言以歎美之,且又以世人之論龍神,但以山之脈絡可尋者為龍神,即其所用水法,亦以山龍之法,不求乎水以資其用耳,不知山與水,乃各自有龍神也,特為指出,以正告天下後世焉,山上龍神,以山為龍者也,專以山之陰陽五行推順逆生死,而水非所論,剛柔異質,燥濕殊性,分路揚鑣,不相假也,即有山龍而兼得水龍之氣者,亦山自為山,水自為水,非可以山之陰陽五行混入乎水之陰陽五行也,山則量山,以辨山之純雜長短,水則步水,以辨水之純雜長短,得此山水分用之法,百里江山,一覽在目,此青囊之秘訣,亦青囊之捷訣也,嗚呼!此言自曾公安剖露以來,於今幾何年矣,而世無一人知者,哀哉,俗注:論山用雙山五行,從地卦查來龍入首,論水用三合五行,從天卦查水神去來者.
thử tức thượng văn sơn quản sơn thuỷ quản thủy chi nghĩa, nhi trọng ngôn dĩ thán mĩ chi, thả hựu dĩ thế Nhân chi luận long thần, đãn dĩ sơn chi mạch lạc khả tầm giả vi long thần, tức kì sở dụng thủy pháp, diệc dĩ sơn long chi pháp, bất cầu hồ thủy dĩ tư kì dụng nhĩ, bất tri sơn dữ thủy, nãi các tự hữu long thần dã, đặc vi chỉ xuất, dĩ chính cáo thiên hạ hậu thế yên, sơn thượng long thần, dĩ sơn vi long giả dã, chuyên dĩ sơn chi âm dương ngũ hành thôi thuận nghịch sinh tử, nhi thủy phi sở luận, cương nhu dị chất, táo thấp thù tính, phân lộ dương tiêu, bất tương giả dã, tức hữu sơn long nhi kiêm đắc thủy long chi khí giả, diệc sơn tự vi sơn, thủy tự vi thủy, phi khả dĩ sơn chi âm dương ngũ hành hỗn nhập hồ thủy chi âm dương ngũ hành dã, sơn tắc lượng sơn, dĩ biện sơn chi thuần tạp trường đoản, thủy tắc bộ thủy, dĩ biện thủy chi thuần tạp trường đoản, đắc thử sơn thuỷ phân dụng chi pháp, bách lí giang sơn, nhất lãm tại mục, thử thanh nang chi bí quyết, diệc thanh nang chi tiệp quyết dã, ô hô ! thử ngôn tự tằng công an phẫu lộ dĩ lai, ư kim kỉ hà niên hĩ, nhi thế Vô nhất nhân tri giả, ai tai, tục chú: luận sơn dụng song sơn ngũ hành, tòng địa quái tra lai long nhập thủ, luận thủy dụng tam hợp ngũ hành, tòng thiên quái tra thuỷ thần khứ lai giả .


27-28-29-30[ 更有淨陰淨陽法,前後八尺不宜雜,斜正受來陰陽取,氣乘生旺方無煞.
27-28-29-30[ canh hữu tịnh âm tịnh dương pháp, tiền hậu bát xích bất nghi tạp, tà chính thụ lai âm dương thủ, khí thừa sinh vượng phương Vô sát .
來山起頂須要知,三節四節不須拘,只要龍神得生旺,陰陽卻與穴中殊.]
lai sơn khởi đính tu yếu tri, tam Tiết tứ Tiết bất tu câu, chỉ yếu long thần đắc sinh vượng, âm dương khước dữ huyệt trung thù .]
此淨陰淨陽,非陽龍陽向水流陽之淨陰淨陽也,蓋龍脈只從一卦來,則謂之淨,若雜他卦,即謂之不淨,而辨淨與不淨,尤在貼身一節,或從前來,或從後至,須極清純,不得混雜,八尺言其最近也,言此尤為扼要,所謂血脈也,一節以後,則少寬矣,此節須純乎龍運生旺之氣,若一雜他氣,即是煞氣,吉中有凶矣,來水如此,來山亦然,須審其起頂出脈結穴,一二節之近,要得龍神生旺之氣,蓋龍頂上聚,受氣廣博,能操禍福之柄,即或直來側受之穴,結穴之處,與來脈不同,而小不勝大,可無虞也,此以知山上龍神,水裏龍神,皆以來脈求生旺,而尤重在到頭一節,學者不可不慎也,俗注: 以左轉右轉順逆為陰陽者.
thử tịnh âm tịnh dương, phi dương long dương hướng thủy lưu dương chi tịnh âm tịnh dương dã, cái long mạch chỉ tòng nhất quái lai, tắc vị chi tịnh, nhược tạp tha quái, tức vị chi bất tịnh, nhi biện tịnh dữ bất tịnh, vưu tại thiếp thân nhất Tiết, hoặc tòng tiền lai, hoặc tòng hậu chí, tu cực thanh thuần, bất đắc hỗn tạp, bát xích ngôn kì tối cận dã, ngôn thử vưu vi ách yếu, sở vị huyết mạch dã, nhất Tiết dĩ hậu, tắc thiểu khoan hĩ, thử Tiết tu thuần hồ long vận sinh vượng chi khí, nhược nhất tạp tha khí, tức thị sát khí, cát trung hữu hung hĩ, lai thủy như thử, lai sơn diệc nhiên, tu thẩm kì khởi đính xuất mạch kết huyệt, nhất nhị Tiết chi cận, yếu đắc long thần sinh vượng chi khí, cái long đính thượng tụ, thụ khí quảng bác, năng thao họa phúc chi bính, tức hoặc trực lai trắc thụ chi huyệt, kết huyệt chi xử, dữ lai mạch bất đồng, nhi Tiểu bất thăng Đại, khả Vô ngu dã, thử dĩ tri sơn thượng long thần, thủy lí long thần, giai dĩ lai mạch cầu sinh vượng, nhi vưu trọng tại đáo đầu nhất Tiết, học giả bất khả bất thận dã, tục chú: dĩ tả chuyển hữu chuyển thuận nghịch vi âm dương giả .


31-32[天上星辰似織羅,水交三八要相過,水發城門須要會,劫如湖裏雁交鵝.]
31-32[ thiên thượng tinh thần tự chức la, thủy giao tam bát yếu tương Quá, thủy phát thành môn tu yếu hội, kiếp như hồ lí nhạn giao nga .]
此以天象之經緯,喻水法之交會也,列宿分佈周天,而無七政以交錯其中,則乾道不成,而四時失紀矣;幹水流行地中,而無支流以界割其際,則地氣不收,而立穴無據矣,故二十四山之水,其間必有交道相過,然後血脈真而金龍動,大幹小枝,兩水相會,合成三叉而出,所謂城門者是也,湖裏雁交鵝,言一水從左來,一水從右來,兩水相遇,如鵝雁之一往一來也,此詳言水龍審脈之法,而立穴之妙,在其中矣.
thử dĩ thiên tượng chi kinh vĩ, dụ thủy pháp chi giao hội dã, liệt túc phân bố chu thiên, nhi Vô thất chính dĩ giao thác kì trung, tắc Kiền đạo bất thành, nhi tứ thời thất kỉ hĩ; cán thủy lưu hành địa trung, nhi Vô chi lưu dĩ giới cát kì tế, tắc địa khí bất thu, nhi lập huyệt Vô cứ hĩ, cố nhị thập tứ sơn chi thủy, kì gian tất hữu giao đạo tương Quá, nhiên hậu huyết mạch chân nhi kim long động, Đại cán Tiểu chi, lưỡng thủy tương hội, hợp thành tam xoa nhi xuất, sở vị thành môn giả thị dã, hồ lí nhạn giao nga, ngôn nhất thủy tòng tả lai, nhất thủy tòng hữu lai, lưỡng thủy tương ngộ, như nga nhạn chi nhất vãng nhất lai dã, thử tường ngôn thủy long thẩm mạch chi pháp, nhi lập huyệt chi diệu, tại kì trung hĩ .


33-34-35-36-37
33-34-35-36-37
[ 富貴貧賤在水神,水是山家血脈精,山靜水動晝夜定,水主財祿山人丁;
[phú quý bần tiện tại thuỷ thần, thủy thị sơn Gia huyết mạch tinh, sơn tĩnh thủy động trú dạ định, thủy chủ tài lộc sơn nhân đinh ;
乾坤艮巽號禦街,四大神尊在內排,生克須憑五行布,要識天機玄妙處;
kiền khôn Cấn Tốn hào ngự nhai, tứ Đại thần tôn tại nội bài, sinh khắc tu bằng ngũ hành bố, yếu thức thiên cơ huyền diệu xử ;
乾坤艮巽水長流,吉神先入家豪富.]
kiền khôn Cấn Tốn thủy trường lưu, cát thần tiên nhập gia hào phú .]


乾坤艮巽,各有衰旺生死,非可概用,須用五行辨其生克,生即生旺,克即衰死,生為吉神,死為凶神,要在玄空大卦,故雲天機玄妙處也.
Kiền khôn Cấn Tốn, các hữu suy vượng sinh tử, phi khả khái dụng, tu dụng ngũ hành biện kì sinh khắc, sinh tức sinh vượng, khắc tức suy tử, sinh vi cát thần, tử vi hung thần, yếu tại huyền không Đại quái, cố vân thiên cơ huyền diệu xử dã .


38-39-40-41-42-43
38-39-40-41-42-43
[ 請驗一家舊日墳,十墳埋下九墳貧;惟有一家能發福,去水來山盡合情.
[ thỉnh nghiệm nhất Gia cựu nhật phần, thập phần mai hạ cửu phần bần; duy hữu nhất Gia năng phát phúc, khứ thủy lai sơn tận hợp tình .
宗廟本是陰陽元,得四失六難為全;三才六建雖是妙,得三失五盡為偏,
tông miếu bản thị âm dương nguyên, đắc tứ thất lục nan vi toàn ;tam tài lục kiến tuy thị diệu, đắc tam thất ngũ tận vi thiên,
蓋因一行擾外國,遂把五行顛倒編;以訛傳訛竟不明,所以禍福為胡亂.]
cái nhân nhất hành nhiễu ngoại quốc, toại bả ngũ hành điên đảo biên; dĩ ngoa truyền ngoa cánh bất Minh, sở dĩ họa phúc vi hồ loạn .]
此節旁引世俗五行之謬,以見地理之道,惟有玄空大卦,看雌雄之法,所以尊師傳戒後學也,蓋唐以後,諸家五行,雜亂而出,將以擾外國,而反以禍中華,至今以訛傳訛,流毒萬世,曾公所以辨之深切也歟.
thử Tiết bàng dẫn thế tục ngũ hành chi mậu, dĩ kiến địa lí chi đạo, duy hữu huyền không Đại quái, khán thư hùng chi pháp, sở dĩ tôn sư truyền giới hậu học dã, cái đường dĩ hậu, chư Gia ngũ hành, tạp loạn nhi xuất, tướng dĩ nhiễu ngoại quốc, nhi phản dĩ họa trung hoa, chí kim dĩ ngoa truyền ngoa, lưu độc vạn thế, tằng công sở dĩ biện chi thâm thiết dã dư .
_ 


Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


 • Facebook

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |