Jump to content

Advertisements
Thiên Kim Phú - 千金賦


 • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 QuanLySo

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 33 Bài viết:
 • 10 thanks

Gửi vào 22/03/2022 - 21:43

千金賦       江西劉若谷
Thiên Kim Phú        giang tây lưu nhược cốc


嘗思地理之妙。乃天地所留以待有德。亦前師所秘而不宣。
thường tư địa lí chi diệu. nãi thiên địa sở lưu dĩ đãi Hữu đức. diệc tiền Sư sở bí nhi bất tuyên.
失其旨者,節節皆差。
thất kì chỉ giả, Tiết Tiết giai sai.
得其訣者,處處是道。
đắc kì quyết giả, xử xử thị đạo.
首識尋龍之法。次明結作之情。
thủ thức tầm long chi pháp. thứ Minh kết tác chi tình.


詳究點穴之方。細看砂水之意。
tường cứu điểm huyệt chi phương. tế khán sa thủy chi ý.
偃蹇剝換者,乃變化之機。
yển kiển Bác hoán giả, nãi biến hóa chi cơ.
起伏曲折者、乃行度之準。
khởi phục khúc chiết giả, nãi hành độ chi chuẩn.
出身貴展肩而開面。落脈怕現骨而露筋。
xuất thân quý triển kiên nhi khai diện. lạc mạch phạ hiện cốt nhi lộ cân.


渾穆端嚴、方成大器。
hồn mục đoan nghiêm, phương thành Đại khí.
歪斜直硬,悉是空圖。
oai tà trực ngạnh, tất thị không đồ.
胎息在於隈藏。星辰間而突起。
thai tức tại ư ôi tàng. tinh thần gian nhi đột khởi.
陰陽動靜,兩者貴乎兼施。
âm dương động tĩnh, lưỡng giả quý hồ kiêm thi.


虛實剛柔,各處求其相濟。
hư thực cương nhu, các xử cầu kì tương tế.
不知其子觀其父。不識其主視其奴。
bất tri kì Tý Quan kì phụ. bất thức kì chủ thị kì nô.
前呼後擁,定為貴冑之兒。
tiền hô hậu ủng, định vi quý trụ chi nhi.
反背側身,只是他人之僕。
phản bội trắc thân, chỉ thị tha nhân chi bộc.


纏送者,有踴躍不遑之勢。
triền tống giả, Hữu dũng dược bất hoàng chi thế.
環衛者,有歸降朝拱之情。
hoàn vệ giả, Hữu Quy giáng triêu củng chi tình.
節節追尋,尋到一局方可止。
Tiết Tiết truy tầm, tầm đáo nhất cục phương khả chỉ.
枝枝細看,看其一變正堪求。
chi chi tế khán, khán kì nhất biến chính kham cầu.


後面散漫而來,則以成星為貴。
hậu diện tán mạn nhi lai, tắc dĩ thành tinh vi quý.
一路牽連而至,則以跌斷為奇。
nhất lộ khiên liên nhi chí, tắc dĩ điệt đoạn vi kỳ.
體態剛強,脚下貴鋪氈褥。
thể thái cương cường, cước hạ quý phô chiên nhục.
本身細嫩,後頭不嫌粗雄。
bổn thân tế nộn, hậu đầu bất hiềm thô hùng.


結作將成,身必先轉。
kết tác tướng thành, thân tất tiên chuyển.
真龍若住,勢必前趨。
chân long nhược trụ, thế tất tiền xu.
細心睇認以其真情放開眼眸以觀其形勢。
tế tâm thê nhận dĩ kì chân tình phóng khai nhãn mâu dĩ Quan kì hình thế.
山下成爐底,斷其有結無差。
sơn hạ thành lô để, đoạn kì Hữu kết Vô sai.


腰間帶水星,定是龍去不遠。
yêu gian đái thủy tinh, định thị long khứ bất viễn.
前山亂雜,須知移步換形。
tiền sơn loạn tạp, tu tri di bộ hoán hình.
拜伏當前,有如君皇即位。
bái phục đương tiền, Hữu như quân hoàng tức vị.
或因就局而趨於橫逆。有時避煞而閃於偏斜。
hoặc nhân tựu cục nhi xu ư hoành nghịch. Hữu thời tị sát nhi thiểm ư thiên tà.


全勢不回,雖巧媚端嚴而亦假。
toàn thế bất hồi, tuy xảo mị đoan nghiêm nhi diệc giả.
週圍拱顧,即奇形怪狀而愈真。
chu vi củng cố, tức kỳ hình quái trạng nhi dũ chân.
若見四面逼囚。許得一洩而通其閉。
nhược kiến tứ diện bức tù. hứa đắc nhất tiết nhi thông kì bế.
莫道滿盤盡美,須知一破餘皆非。
mạc đạo mãn bàn tận mĩ, tu tri nhất phá dư giai phi.


界水穿肩,無庸着眼。
giới thủy xuyên kiên, Vô dong trứ nhãn.
頂斜直竄,不必留心。
đính tà trực thoán, bất tất lưu tâm.
兩畀深崖漏,龍虎雖端非結。
lưỡng tí thâm nhai lậu, long hổ tuy đoan phi kết.
合水成尖嘴,乳頭縱好是空荒。
hợp thủy thành tiêm chủy, nhũ đầu túng hảo thị không hoang.


入首模糊,縱有星辰而無用。
nhập thủ mô hồ, túng Hữu tinh thần nhi vô dụng.
玄武不顧,須有氣脈總成空。
huyền vũ bất cố, tu Hữu khí mạch tổng thành không.
畀脈最喜坦平。肩背必須圓厚。
tí mạch tối hỉ thản bình. kiên bối tất tu viên hậu.
過脈是來龍性命,防護宜週。
Quá mạch thị lai long tính mệnh, phòng hộ nghi chu.


束咽為入穴根基貫串當緊。
thúc yết vi nhập huyệt căn cơ quán xuyến đương khẩn.
莫道好頭面,須詳審其真情。
mạc đạo hảo đầu diện, tu tường thẩm kì chân tình.
休言無跡無蹤,務必細看落脈。
hưu ngôn Vô tích Vô tung, vụ tất tế khán lạc mạch.
穴上看分金之圓暈。穴下看托起之兜唇。
huyệt thượng khán phân kim chi viên vựng. huyệt hạ khán thác khởi chi đâu thần.


穴旁看腮角之蕩開。穴前看徵茫之合水。
huyệt bàng khán tai giác chi đãng khai. huyệt tiền khán trưng mang chi hợp thủy.
後以束咽為的。前以爐底為真。
hậu dĩ thúc yết vi đích. tiền dĩ lô để vi chân.
內以毬圓唇托為憑。外以天心十道為準。
nội dĩ cầu viên thần thác vi bằng. ngoại dĩ thiên tâm thập đạo vi chuẩn.


正面難扦須向角。頂脊不化下求尋。
chính diện nan thiên tu hướng giác. đính tích bất hóa hạ cầu tầm.
百死取其一生。眾同求其獨異。
bách tử thủ kì nhất sinh. chúng Đồng cầu kì độc dị.
渾渾噩噩,神藏象貌之中。
hồn hồn ngạc ngạc, thần tàng tượng mạo chi Trung.
隱隱隆隆,氣聚皮膚之內。
ẩn ẩn long long, khí tụ bì phu chi nội.


若隱若現,驗生氣之潛藏。
nhược ẩn nhược hiện, nghiệm sinh khí chi tiềm tàng.
有絃有稜,識星辰之開面。
Hữu huyền Hữu lăng, thức tinh thần chi khai diện.
邊厚邊薄,方是靈機。
biên hậu biên bạc, phương thị linh cơ.
邊縮邊長,乃為妙諦。
biên súc biên trường, nãi vi diệu đế.


無論窩鉗乳突,結穴定有用神。
vô luận oa kiềm nhũ đột, kết huyệt định hữu dụng thần.
任你平地高山,到穴不離化氣。
nhậm nhĩ bình địa cao sơn, đáo huyệt bất Ly hóa khí.
總之體要靈,龍要變。砂要抱。水要朝。
tổng chi thể yếu linh, long yếu biến. sa yếu bão. thủy yếu triêu.


貪多者,須識其微。制遠者,先識其近。
tham đa giả, tu thức kì vi. chế viễn giả, tiên thức kì cận.
金魚不合,枉教九曲來朝。
kim ngư bất hợp, uổng giáo cửu khúc lai triêu.
肘腋不全,虛勞萬山獻秀。
chửu dịch bất toàn, hư lao vạn sơn hiến tú.


寧可龍虎有缺。最嫌堂氣無收。
ninh khả long hổ Hữu khuyết. tối hiềm đường khí Vô thu.
察情意於面目之間。辨真假於向背之際。
sát tình ý ư diện mục chi gian. biện chân giả ư hướng bối chi tế.
局不取闊,而取聚。
cục bất thủ khoát, nhi thủ tụ.
砂不論格而論情。
sa bất luận cách nhi luận tình.


若是我砂,面前無不回顧。
nhược thị ngã sa, diện tiền Vô bất hồi cố.
果為我局,脚下定必窩平。
quả vi ngã cục, cước hạ định tất oa bình.
補缺填空,一可當百。
bổ khuyết điền không, nhất khả đương bách.
傾流散蕩,萬派皆空。
khuynh lưu tán đãng, vạn phái giai không.


曲直短長,處處求其中節。
khúc trực đoản trường, xử xử cầu kì Trung Tiết.
高低大小,務必裁取合宜。
cao đê Đại Tiểu, vụ tất tài thủ hợp nghi.
點穴對定天心,難移尺寸。
điểm huyệt đối định thiên tâm, nan di xích thốn.
放棺緊接來氣,酌其淺深。
phóng Quan khẩn tiếp lai khí, chước kì thiển thâm.


寧從是處求非。莫向無中作有。
ninh tòng thị xử cầu phi. mạc hướng Vô Trung tác Hữu.
讀書者,貴心領而神會。
độc thư giả, quý tâm lĩnh nhi thần hội.
尋地者,要目巧而心靈。
tầm địa giả, yếu mục xảo nhi tâm linh.
熟記此篇胸有成竹。竊其一訣,妙用無窮。
thục kí thử thiên hung Hữu thành trúc. thiết kì nhất quyết, diệu dụng vô cùng.


巒頭妙義,盡括於斯。
loan đầu diệu nghĩa, tận quát ư tư.
變化神明,存乎學者。
biến hóa thần minh, tồn hồ học giả.


Nguồn chữ Hán: Phúc Sơn Đường
Phiên âm: QLS

Thanked by 1 Member:

Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |